Regulamin konkursu ,,Idealny duet pielęgnacyjny” z dn. 29.02.2020 r.

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

2. Organizatorem Konkursu jest Fitomed, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 12/428, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385761, NIP 527-002-48-17. Bieżącą obsługę Konkursu w imieniu Organizatora prowadzi Good One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000386278, NIP 739-383-14-27 („Techniczny wykonawca”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z portalem Facebook.

5. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Organizatora.

6. Konkurs nie narusza:

a. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym nie stanowią̨ reklamy napojów alkoholowych ani nie naruszają postanowień art. 131 tejże ustawy;

b. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym nie naruszają̨ postanowień art. 8 tejże ustawy;

c. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie naruszają̨ postanowień art. 29 tejże ustawy.

II Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

a. pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”);

b. osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą opiekuna prawnego.

2. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że:

a. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Facebook;

b. zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

d. zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/fitomed/ swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania mu tytułu Laureata Konkursu;

g. ukończył 18 lat lub ukończył 13 lat i bierze udział w Konkursie za zgodą rodziców, a w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę;

h. wyraża zgodę na wykorzystywanie treści zamieszczanych w ramach Odpowiedzi Konkursowej w celach promocyjnych marki https://www.facebook.com/fitomed/.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitomed/.

2. Konkurs trwa od 28.01.2021 r. do 12.02.2021 r., do godz. 23:59.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

a. zadaniem Uczestnika jest opublikowanie komentarza (dalej „Odpowiedź Konkursowa”) w portalu Facebook pod postem konkursowym pod adresem: https://www.facebook.com/fitomed/.

b. komentarz ma być odpowiedzią̨ na zadanie opisane w poście konkursowym;

c. każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych;

d. każdy Uczestnik może otrzymać tytuł Laureata Konkursu tylko jeden raz;

e. Uczestnicy mogą publikować Odpowiedzi Konkursowe w okresie trwania Konkursu. Odpowiedzi opublikowane po tym czasie nie będą brane pod uwagę;

f. Dodając Odpowiedź Konkursową Uczestnik oświadcza, że:

- posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi Konkursowej,

- udziela Organizatorowi oraz Technicznemu wykonawcy autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowej (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

a. zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania,

b. sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi,

c. wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, pamięci komputera (w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów),

d. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia,

f. wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu Odpowiedzi lub jej egzemplarzy,

g. rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt. a do f, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

h. tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

IV Nagrody dla Laureatów

1. Nagrody zostały określone w poście konkursowym pod adresem: https://www.facebook.com/fitomed/.

2. W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda dla jednego Laureata.

3. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które prześlą najciekawsze Odpowiedzi Konkursowe.

a. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora;

b. Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa będzie miała na uwadze pomysłowość, estetykę, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

4. W przypadku nieodebrania przez Laureata Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Fundatora z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata Konkursu postanowień́ Regulaminu, Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się wyżej wskazanymi kryteriami, dokona dodatkowego wyboru Laureata Konkursu spośród pozostałych Uczestników i przyzna mu Nagrodę.

V Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie Zadania Konkursowego.

3. Informacje o Laureatach zostaną opublikowane na profilu https://www.facebook.com/fitomed/ w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na profilu https://www.facebook.com/fitomed/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko;

b. adres zamieszkania;

c. numer telefonu.

5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu wysłania wiadomości lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

6. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Laureatom niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. 4.

7. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Laureata. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terenie Polski.

8. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych upominków.

9. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.

10. Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą̨ się nieprawdziwe, niepełne, błędne bądź nieaktualne.

VI Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator i Techniczny wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są̨ niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator i Techniczny wykonawca oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników – w tym usunięcia ich Odpowiedzi Konkursowej z profilu https://www.facebook.com/fitomed/ – których działania są̨ niezgodne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

a. zamieszczają̨ treści niezgodne z Regulaminem Konkursu lub regulaminem Facebooka (w szczególności zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, a w szczególności o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim – zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują̨ działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują̨ działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują̨ w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą̨ fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

f. nie ukończyli 18 lat.

VII Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione Technicznemu wykonawcy w celu obsługi Konkursu oraz właściwym organom administracji publicznej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@fitomed.pl.

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wysyłki nagród, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. adres pocztowy,

c. numer telefonu.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

VIII Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Organizatorowi.

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w celach marketingowych.

IX Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitomed/i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać:

a. imię i nazwisko;

b. dokładny adres Uczestnika Konkursu;

c. opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

X Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2021 r.