Regulamin konkursu ,,Dzień Kobiet” z dn. 05.03.2020 r.

Postanowienia ogólne
1.) Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) okre
śla warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
2.) Organizatorem Konkursu jest Fitomed, Sp. z o.o. z siedzib
ą w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 12/428, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385761, NIP 527-002-48-17. Bieżącą obsługę Konkursu w imieniu Organizatora prowadzi Good One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000386278, NIP 739-383-14-27 („Techniczny wykonawca”).
3.) Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4.) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w 
żaden sposób powiązany z portalem Facebook. 5.) Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Organizatora.
6.) Konkurs nie narusza:
A. ustawy z dnia 26 pa
ździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym nie stanowią reklamy napojów alkoholowych ani nie naruszają postanowień

̨

art. 131 tejże ustawy;
B. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed nast
ępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym nie naruszają postanowień art. 8 tejże ustawy;

̨

C. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie naruszają postanowień art. ̨

29 tejże ustawy.
II Uczestnik Konkursu
1.) Uczestnikiem Konkursu mo
że być:
A. pe
łnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”); B. osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą opiekuna prawnego.
2.) Akceptuj
ąc Regulamin Uczestnik oświadcza, że:
A. jest zarejestrowanym U
żytkownikiem portalu Facebook;

B. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu; ̨̨

C. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

D. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu ̨

Facebooka;
E. wyra
ża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
F. wyra
ża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronie internetowej https:// www.facebook.com/fitomed/ swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania mu tytułu Laureata Konkursu;
G. uko
ńczył 18 lat lub ukończył 13 lat i bierze udział w Konkursie za zgodą rodziców, a w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę;
H. wyra
ża zgodę na wykorzystywanie treści zamieszczanych w ramach Odpowiedzi Konkursowej w celach promocyjnych marki https://www.facebook.com/fitomed/.
3.) Uczestnikami Konkursu nie mog
ą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
III Miejsce, czas i zasady Konkursu
1.) Konkurs przeprowadzany jest na portalu Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/ fitomed/.
2.) Konkurs trwa od 05.03.2021 r. do 08.03.2021 r., do godz. 23:59.
3.) Zasady uczestnictwa w Konkursie:
A. zadaniem Uczestnika jest opublikowanie komentarza (dalej „Odpowied
ź Konkursowa”) w portalu Facebook pod postem konkursowym pod adresem: https://www.facebook.com/fitomed/.
B. komentarz ma by
ć odpowiedzią na zadanie opisane w poście konkursowym;

̨

C. każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych;
D. ka
żdy Uczestnik może otrzymać tytuł Laureata Konkursu tylko jeden raz;
E. Uczestnicy mog
ą publikować Odpowiedzi Konkursowe w okresie trwania Konkursu. Odpowiedzi opublikowane po tym czasie nie będą brane pod uwagę;
F. Dodaj
ąc Odpowiedź Konkursową Uczestnik oświadcza, że:
- posiada pe
łnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi Konkursowej,
- udziela Organizatorowi oraz Technicznemu wykonawcy autorskich praw maj
ątkowych do Odpowiedzi Konkursowej (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:
a. zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania,
b. sporz
ądzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi,

c. wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, pamięci komputera (w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów),
d. wytwarzania okre
śloną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia,
f. wprowadzania do obrotu, u
życzania lub najmu Odpowiedzi lub jej egzemplarzy,
g. rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny ni
ż określony w pkt. a do f, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
h. tworzenia dzie
ł zależnych w tym w celach komercyjnych.
IV. Nagrody dla Laureatów
1.) Nagrody zosta
ły określone w poście konkursowym pod adresem: https://www.facebook.com/ fitomed/.
2.) W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda dla jednego Laureata.
3.) Laureatami Konkursu zostanie jedna osoba, która prze
śle najciekawszą odpowiedź konkursową. A. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora;
B. Wy
łaniając Laureatów Komisja Konkursowa będzie miała na uwadze pomysłowość, estetykę, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.
4.) W przypadku nieodebrania przez Laureata Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od wys
łania nagrody przez Fundatora z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata Konkursu postanowień Regulaminu, Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się wyżej wskazanymi kryteriami, dokona dodatkowego wyboru Laureata Konkursu spośród pozostałych Uczestników i przyzna mu Nagrodę.
V Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagród

1.) Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie Facebook.
2.) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie Zadania Konkursowego.
3.) Informacje o Laureatach zostan
ą opublikowane na profilu https://www.facebook.com/fitomed/ w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4.) Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody jest przes
łanie w ciągu 48 godzin na profilu https://www.facebook.com/fitomed/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
A. imi
ę i nazwisko;
B. adres zamieszkania;
C. numer telefonu.
5.) Brak wys
łania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu wysłania wiadomości lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
6.) Przyznane w Konkursie Nagrody zostan
ą wysłane Laureatom niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. 4.
7.) Nagrody zostan
ą wysłane na adres wskazany przez Laureata. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terenie Polski.
8.) Przyznane Nagrody nie mog
ą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych upominków.
9.) O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.
10.) Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszcze
ń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe, niepełne, błędne bądź

̨

nieaktualne.
VI Zakres odpowiedzialno
ści Organizatora
1.) Organizator i Techniczny wykonawca nie ponosz
ą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

̨

2.) Organizator i Techniczny wykonawca oświadczająże nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników – w tym

usunięcia ich Odpowiedzi Konkursowej z profilu https://www.facebook.com/fitomed/ - których

działania są niezgodne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook, w ̨

szczególności Uczestników, którzy:

A. zamieszczają treści niezgodne z Regulaminem Konkursu lub regulaminem Facebooka (w ̨

szczególności zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo,

dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, a w szczególności o charakterze erotycznym,

pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim – zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

B. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami ̨

Facebooka;

C. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób ̨

trzecich;

D. ingerują w mechanizm działania Konkursu; ̨

E. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; ̨

F. nie ukończyli 18 lat.
VII Ochrona danych osobowych
1.) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Udost
ępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione Technicznemu wykonawcy w celu obsługi Konkursu oraz właściwym organom administracji publicznej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.) Z administratorem danych osobowych mo
żna skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@fitomed.pl.
3.) Dane osobowe uczestników i zwyci
ęzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wysyłki nagród, a także w celach marketingowych.
4.) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezb
ędne do udziału w Konkursie.

5.) Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
A. sprostowania danych,
B. usuni
ęcia danych,

C. ograniczenia przetwarzania danych,
D. przenoszenia danych,
E. wniesienia sprzeciwu,
F. cofni
ęcia zgody w dowolnym momencie.
6.) Organizator b
ędzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: A. imię i nazwisko,

B. adres pocztowy,
C. numer telefonu.
7.) Uczestnikom Konkursu przys
ługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (tak
że w mediach) o wynikach Konkursu.
9.) Organizator o
świadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.) Dane uczestników Konkursu b
ędą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
11.) Organizator stosuje 
środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
A. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
B. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
C. nieuprawnionego dost
ępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
VIII Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. ̨

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
A. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego cz
ęści, a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

B. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowych w celach marketingowych.

IX Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitomed/i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zg
łoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać:
A. imi
ę i nazwisko;
B. dok
ładny adres Uczestnika Konkursu;
C. opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zg
łoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. U
żytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
X Postanowienia ko
ńcowe
1. Niniejszy Regulamin obowi
ązuje od dnia 05.03.2021 r.